ZAPISNIK 1. ODDELČNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA

24.07.2021 | Avtor KK | Objavljeno v Čebelice

Datum: 9. 9. 2020

 

ZAPISNIK 1. ODDELČNEGA RODITELJSKEGA SESTANKA

Sestanek se je začel ob 17. 00 uri in se je končal ob 18.30 v uri na igrišču prizidka vrtca (Cankarjeva ulica).

 

Prisotni:  Glej seznam prisotnosti v dnevniku skupine

 

Dnevni red:

 1. Predstavitev skupine
 2. Predstavitev ldn vrtca
 3. Predstavitev ldn skupine
 4. Volitve predstavnika skupine v svet staršev
 5. Pobude, predlogi, razno

 

 

A1 Predstavitev skupine

Skupina je sestavljena iz otrok več skupin. Imamo 12 deklic in  12 dečkov. Oddelek je starostno homogen. Večina otrok je predšolskih, nekaj otrok ima odlog šolanja, eden izmed otrok ima v vrtcu dodatno strokovno pomoč.

Smo tudi kulturno, nacionalno in jezikovno raznoliki.  Družine so različnih prepričanj in vrednot.

 

A2 Predstavitev ldn vrtca

 

2.1 Prednostna naloga vrtca

Prednostna naloga letošnjega vrtčevskega leta na nivoju vrtca je glasba.

Vzgojitelji se skozi šolsko leto izobražujejo in znanje prenašajo v prakso.

 

2.2 Letni delovni načrt vrtca

Na nivoju vrtca se bodo v tem vrtčevskem letu izvedli:

– teden mobilnosti (septembra),

– teden otroka, teden kulturne dediščine, teden požarne varnosti, pričetek bralne značke jesenski kros (oktober),

– akcija zbiranja starega papirja (oktober in april),

– prireditev tradicionalni slovenski zajtrk in delavnice na to temo, ki se izvedejo med tednom (november),

– prednovoletno rajanje, obisk dedka Mraza in slavnostno kosilo (december),

– kulturni dan in pustovanje,

– čistilna akcija (marec),

– prireditev ob dnevu Zemlje, prireditev ob dnevu Romov,

– spomladanski kros, tek podnebne solidarnosti,

– skozi leto bodo  lutkovne predstave v izvedbi  naše vrtčevske skupine in igrane predstave (abonma) Zavoda Enostavno prijatelji.

Prireditve bodo, če bo situacija (ukrepi nijz-ja) dovoljevali združevanje. V nasprotnem primeru bomo priredili in izvedli dejavnosti na isto temo v oddelku.

 

Ad 3 Predstavitev letnega delovnega načrta  skupine

 

3.1. PREDNOSTNA NALOGA SKUPINE

Prednostna naloga skupine je v tem šolskem letu: Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, jezik, veroizpoved itn.,

Načrtovali bomo dejavnosti (pravljice, socialne igre…), ki bodo povezale otroke, jih spodbujale k strpnosti, sodelovanju in prijazni komunikaciji.

 

 

3.2. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI v našem oddelku

MALČEK BRALČEK

Projekt je v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika. Otroci se brezplačno vpišejo v knjižnico, kjer dobijo seznam primernih slikanic. Otroci izberejo dve slikanici, ki jih predstavijo v skupini. Predstavijo sproščeno in po lastni želji (ob slikanici, ilustracijah, risbici, kamišibaj…).

CICIBAN PLANINEC

Projekt v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Otroci v dopoldanskem času izvedejo pet pohodov, ki se zabeležijo v planinsko knjižico.

Jeseni načrtujemo tudi popoldanski pohod s starši.

MALI SONČEK, MIŠKA ELI

Oba sta športna programa. Otroci v vrtcu izvajajo  različne športne naloge v telovadnici in na prostem. Naloge se beležijo v knjižico, ob zaključku otroci prejmejo priznanja in medalje.

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Je projekt v sodelovanju z Zdravstvenim domom Metlika. V skupino prihaja medicinska sestra, ki izvede različne delavnice, uči otroke pravilnega umivanja rok in zob. Zaenkrat še brez zobnih ščetk.

VARNO S SONCEM je preventivni program ozaveščanja nevarnosti in zaščite pred soncem. Dejavnosti za ozaveščanje otrok izvajamo maja in junija.

EKOŠOLA/EKOVRTEC je projekt v katerega je vključen ves vrtec.

Na nivoju skupine smo se odločili, da bi izvedli naslednje dejavnosti:

 • Ekobranje za ekoživljenje. Prebiranje, pogovor, ustvarjanje ob slikanici z ekološko tematiko.
 • Semena in vrtovi. Vrtnarjenje na zelenjavni gredici in zeliščnem vrtu.
 • DEŽEVNIK Spoznavanje talnih živali. Izdelava in uporaba kompostnega kupa.
 • Podnebne spremembe. Dejavnosti, pogovori, igre, raziskovanje… na temo Zemlje, naravnih pojavov, vremena.

 

3.3  OSTALE DEJAVNOSTI V ODDELKU

 

3.3.1 dejavnosti in vsebine po mesecih:

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

-Policija, promet, varnost, pešec, obisk policista v vrtcu, sprehod s policistom,

-Požarna varnost, obisk gasilskega muzeja,

– Jesen na vrtu, v sadovnjaku, vinogradu in gozdu, obisk botre jeseni,

– Začetek bralne značke, obisk v knjižnici,

-Svetovni dan živali,

-Belokranjske ljudske povedke (l.Zupanc),

-Tradicionalni slovenski zajtrk: med, mleko, maslo, čebele, čebelar, sadjar,

-Jesenski izlet po Beli krajini,

-Obisk gozda,

-Pohod s starši

DECEMBER

– krasitev igralnice, rajanje, ples,

– obisk dedka Mraza,

– praznično kosilo s pogrinjki

JANUAR

– sneg, led, sankanje, poskusi s snegom, ledom, vodo,

– pogovor, pesmice, pravljice, enciklopedije na temo zdravje,

– planet Zemlja

FEBRUAR

– pust

– kultura (obisk galerije, spoznavanje umetniških del – glasba, likovna umetnost)

– planet Zemlja

MAREC

– obisk in raziskovanje potoka

– obisk vrta,

– izlet v gozd, opazovanje narave,

– planet Zemlja

APRIL

– obisk potoka Obrha, raziskovanje živali v potoku,

–  vrt in raziskovanje drobnih živali vrta, kompost,

– obisk v gozd

– obeležimo dan Zemlje

– čistilna akcija,

– tema planet Zemlja (onesnaževanje)

– izlet v center šolskih in obšolskih dejavnosti (naravoslovne dejavnosti)

MAJ

– plavalni tečaj

– tema vesolje, osončje, Zemlja

JUNIJ

– vesolje, osončje, Zelja

– izlet v Ljubljano

 

3.3.1    vsebine daljšega časovnega obdobja:

 

PLANET ZEMLJA

 • Spoznavanje naravnih značilnosti, živali sveta, lepote planeta
 • Filmi na temo Zemlja, enciklopedije,
 • Ekološki in drugi problemi: onesnaževanje, potrošnja, krčenje gozdov, spreminjanje planeta,
 • Vulkani, potresi, poplave, letni časi, vreme
 • Povežemo: dan zemlje 22.april, dan živali 4. oktober,
 • Lep in odgovoren odnos do vode, hrane, oblačil, narave
 • Drugačna in druga raba: zavest, da ne ustvarjaš odpadkov, pač pa uporabiš v druge namene, izdelaš…
 • Likovni in drugi izdelki na temo, poskusi (vodni vulkan…)

 

GOZD

– obisk v gozd v več letnih časih (2x) , opazovanje sprememb.

– raziskovanje živali, drobnih živali, dreves,

– pohod po gozdu,

– likovno ustvarjanje, zgodbice, pesmice.

 

Ugotavljamo, da bivanje, ustvarjanje in učenje v gozdu blagodejno vpliva na otrokov psihofizični razvoj. Poslužili bi se ga večkrat, vendar tudi do najbližjega  gozda potrebujemo prevoz, ki ga težko zagotovimo.

 

3.3.2 Dejavnosti povezane z razvojem otrok iz vseh področij dejavnosti

Sklep: Starši se strinjajo, da podrobne dejavnosti, ki uresničujejo vsa področja (gibanje, jezik, družba, narava, matematika, umetnost) in sta jih za oddelek oblikovali strokovni delavki, preberejo v prilogi zapisnika.

 

3.4  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

3.4.1. Interesne

Interesne dejavnosti, ki jih bo ponudil vrtec in jih vodijo strokovni delavci vrtca, so brezplačne. Starši bodo o njih naknadno obveščeni na oglasni deski v večnamenskem prostoru in spletni strani.

 

3.4.2. Nadstandardne

Nadstandardne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci so plačljive.

Starši bodo o njih naknadno obveščeni na oglasni deski v večnamenskem prostoru in spletni strani.

Tisti, ki si želite sodelovati v dejavnosti NAVAJANJE NA VODO (plavalni tečaj), se starši podpišejo na zbirni seznam. To je okvirni seznam. Navajanje na vodo bodo izvedene v mesecu maju v Novem mestu (Grm). Okvirno plačilo je 10 – 15 eurov. Preberite navodilo na seznamu.

 

3.4.3 Hranilnica za izvedbo dodatnih plačljivih dejavnosti

Na nivoju oddelka bi izvedli nekaj dejavnosti, ki so nadstandardne in povezane s plačilom. (Npr. avtobusni prevoz). V ta namen bi predlagali »hranilnico«. Otroci bi mesečno (po 15 v mesecu) domov prinesli usnjeno denarnico in v vrtec prinesli 3 eure. Denar bi porabili za: avtobusne prevoze in vstopnine (CŠOD – naravoslovne delavnice, Izlet po Beli krajini, zaključni izlet…). Starši dobijo v podpis soglasje.

Sklep: Prisotni starši se strinjajo

 

 

Ad 4 VOLITVE V SVET STARŠEV

Prisotni starši potrdijo predstavnika sveta staršev Čebelic.

Sklep: Predstavnik sveta staršev skupine Čebelice je g. Miran Penič.

 

 

Ad 5 POBUDE, PREDLOGI, RAZNO

 

 • Pregledamo nejasnosti in pripombe glede na vsa soglasja, ki so jih podpisali.
 • Za ogled prispevkov na spletni strani Čebelic, ki vsebujejo fotografije otrok,  potrebujete geslo, ki ga dobite pri vzgojiteljicui.  Ob koncu šolskega leta se prispevki in fotografije izbrišejo.
 • Starše prosimo, da zjutraj sporočijo odsotnost otrok, ki imajo dieto. Obnoviti je potrebno zdravniška potrdila za diete.

 

 • Nalezljive bolezni je potrebno sporočiti  takoj ob postavitvi diagnoze in ne, ko starši  pripeljejo otroka nazaj v vrtec.

 

 • Nošenje mask še vedno velja v zaprtem prostoru.

 

 • Starši naj preverijo podatke, ki jih ima vrtec in ga o spremembah obvestijo. (bivališče, telefonske številke, elektronske naslove, osebe, ki lahko pridejo po otroka…).

 

 • Rojstni dan otroka bomo praznovali v oddelku tako, da otrok s prijatelji po svoji želji okrasi igralnico, naredi napis, izbere igro, igrače. Otroci se učijo prijaznega voščila. Opustili smo prakso iz preteklosti in v vrtec ne vnašamo sladkarij in druge hrane. Praznovanje in branje ob slikanici, ki jo prinese otrok, bo zamenjala bralna značka, zato ni potrebno ob rojstnih dnevih nositi slikanic.

 

Zapisnik bo objavljen na spletni strani vrtca, oddelek Čebelice ter na oglasni deski pred igralnico.

 

 

Zapisala Katarina Kukman

 

 

 

 

Metlika, 13. 9. 2019

 

 

 

LDN Področja po kurikulu

 

 

PODROČJE KURIKULA REALIZACIJA
 

 

GIBANJE

·         Vadbene ure v telovadnici, poligon

·         Bivanje na prostem: igra na igralih, kolesarjenje (tricikli, poganjalčki, skiroji in kolesa).

·         Plezanje (telovadnica, igrišče), plazenje (telovadnica, igrišče), tek (telovadnica, igrišče, travniki izven vrtca).

·         Pohodi, sprehodi.

·         Gibalne igre, uporaba športnih pripomočkov, rekvizitov.

·         Igre z žogo (met, brcanje, podaje).

·         Gibanje ob glasbi.

·         Elementi joge (v telovadnici, kot sproščanje in vaje za gibljivost)

 

JEZIK ·         Poslušanje pravljic, zgodbic, deklamacij, izštevank, književna besedila, prstne igre.

·         Spoznava pisni jezik, napisi v igralnici, ime otroka na njegovih rečeh,

·         Pripovedovanje ob slikanici, pripovedovanje zgodbe, Iskanje sosledja dogodkov v zgodbi.

 

 

UMETNOST

·         Poslušanje (zvoke iz narave, inštrumentalno in vokalno glasbo, otroške pesmi, ljudske pesmi ),

·         Petje (otroških pesmi, izmišljarij ),

·          Igranje na male, orffove in lastne inštrumente.

·         Sodelovanje v glasbeni pravljici.

·         Rajalne igre, ples ob glasbi, različna gibanja. Ljudski ples, rajalne igre.

·         Dramske dejavnosti (animira lutke, igrače, predmete).

sodeluje v igri posnema živali, ljudi…

·         Spoznava nove likovne tehnike, nekatere materiale, uči se pripraviti in pospraviti prostor.

·         Sreča se z umetniškimi deli (v vrtcu, muzeju, gledališču, knjižnici).

 

 

DRUŽBA

·         Razvijanje samostojnosti,

·          socialne igre (povežejo otroke, spoznavajo drugačnost, prilagajanja)

slikanice z tematiko, ki sje otrokom v pomoč pri dogodkih, stiskah, v razvoju, za samozavest (nasilje, reševanje konfliktov, smrt, prijateljstvo, drugačnost, rojstvo),

·          praznovanje rojstnih dni,

·         ogled lutkovnih predstav,

·         druženje z otroki iste starosti, druženje z otroki,

·         spoznavanje poklica,

·         spoznavanje domačega kraja in seznanjanje s tem, kako so ljudje včasih živeli. Spoznava pomembne dele lokalne skupnosti.

 

 

NARAVA

·         Uporaba naravnih materialov pri igri in ustvarjanju.

·         Sortiranje odpadkov, ekološki otok, kaj sodijo različni odpadki

·          uporaba odpadnih materialov pri igri in ustvarjanju. Uporaba v drugo rabo.

·         Naloge Eko projekta: ekobranje za ekoživljenje, semena in vrtovi,

·         Opazovanje razvojnega kroga živali (žabe, mokarji, gosenica…).

·          Naravoslovne dejavnosti različnih vsebin (aktivno učenje), igra in spoznavanje lastnosti snovi. (voda, barve, kaj plava/kaj se potopi, magneti…)

·         Opazovanje potoka, gozda, travnika, vrta in opazovanje sprememb, živali in rastlin.

·         Spoznavanje in uporaba nekaterih rastlin iz zeliščnega vrtička.

·         Otrok opazuje sebe in vrstnike, ob dejavnostih proučuje svoje telo in njegovo delovanje.

·         Opazovanje beleženje vremena

·         Opazovanje neba, pojave na nebu (sonce, Luna, zvezde, mavrica…).

·         Spoznavanje ekološke problematike in podnebnih sprememb na našem planetu.

 

 

MATEMATIKA

·         Prirejanje in razvrščanje po eni spremenljivki  (igrače, naravne materiale, predmete…).

·         Otroka spodbujamo in mu pripravljamo situacije, učna okolja k:  prepoznavanju, poimenovanju barv. Osnovne in  sestavljene.

·         Štetje predmetov v urejeni in neurejeni skupini.

·         Štetje do dvajset. Vsakodnevno v rutini, preko igric, pesmic. Preštevanje otrok, urejenih reči – dreves v parku, stopnic na sprehodu, neurejenih reči pa tudi štetje kar tako, za zabavo. Otroke, ki štejejo več, spodbujamo.

·         Zaznavanje kvalitet na predmetih, v prostoru in naravi  (barva, površina, struktura).

·         Otroke spodbujamo, da ločijo predmete po glavnih fizičnih značilnostih s čisto konkretnimi izkušnjami . Oblike, velikost, teža, uporabo predlogov (v, na, pod…)…

·         Rabi izraze (veliko, malo, več, manj, enako, večji, manjši, težji…) primerja po geometrijskih lastnostih,

Orientacija v prostoru (pojmi levo-desno, gor-dol, spredaj – zadaj, na-pod-v…)

Opazuje in se igra s številkami (blagajne, telefoni, tipkovnce…)

 

 

Povzeto po Kurikulum za vrtce

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost