Pravice in obveznosti

  1. VPIS IN SPREJEM OTROK

V vrtec na podlagi prijav vpisujemo in sprejemamo otroke skozi celo leto. Med letom sprejemamo otroke le v oddelke, kjer so še prota mesta, v skladu z zakonsko določenimi normativi.

Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (vstop s 1. septembrom). Javni vpis praviloma poteka v mesecu marcu tekočega leta. Razpis je objavljen v glasilu Belokranjec in na spletni strani vrtca.

Otroke sprejemamo na podlagi vpisnice, ki je dostopna na spletni strani vrtca ali jo starši dobijo na upravi vrtca.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 36/2010 z dne 4.5.2010) lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Otrok mora imeti pred vstopom v vrtec potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.

Ob vpisu otroka v vrtec starši podpišejo pogodbo, ki ureja medsebojne odgovornosti in obveznosti. Podpisana pogodba velja za ves čas bivanja otroka v vrtcu.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok, na osnovi Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika in

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika.

PLAČILO VRTCA

Plačilo staršev je opredeljeno v Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Osnova za izračun višine prispevka staršev je dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Na podlagi te osnove je izdelana lestvica, ki starše razvršča v plačilne razrede.

Starši, ki nimajo stalnega bivališča v občini Metlika, uveljavljajo znižano plačilo vrtca na CSD svojega stalnega prebivališča.

Ob prvem vpisu otroka v vrtec je potrebno oddati vlogo na CSD stalnega prebivališča 1 mesec pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Pravica do znižanega plačila vrtca se dodeli za obdobje enega leta. V primeru, da starši vloge ne oddajo, plačajo 77% ceno programa.

Odsotnost se odšteva, če je otrok odsoten več kot en dan zaporedoma po predhodni odjavi. Odšteje se strošek živil glede na plačilni razred.

Starši upoštevajo 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu. Daljša prisotnost se šteje za storitev, ki jo morajo starši dodatno plačati.

Starši redno in pravočasno plačujejo svoj delež cene programa (najkasneje v osmih dneh po prejemu položnice).

Starši celo šolsko leto plačujejo ceno programa, v katerega je ob začetku leta vključen njihov otrok.

V primeru neplačila mesečnega prispevka vrtec sproži postopek za izterjavo dolga z obrestmi in s stroški postopka v skladu z zakonom.

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem sprejetja v vrtec. Od tega dne se praviloma prične uvajanje otroka v skupino.

  1. IZPIS OTROKA

REDNI IZPIS

Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca zaradi odhoda v šolo ali iz drugih razlogov, morajo izpolniti obrazec o izpisu otroka najmanj 15 dni pred želenim datumom.

ZAČASNI IZPIS V POLETNIH MESECIH

Traja najmanj en mesec in največ dva meseca. Možen je samo v času počitnic od 1. 6. do 30. 9. tekočega šolskega leta. Starši, ki želijo uveljavljati začasni izpis, morajo upoštevati 15-dnevni izpisni rok. Za čas začasnega izpisa starši plačajo 50 % prispevka.

ZAČASNI IZPIS MED LETOM

Možen je samo na podlagi zdravniškega potrdila, vendar le v primeru, ko je otrok neprekinjeno odsoten najmanj en mesec in največ dva meseca. Obrazec za začasni izpis starši izpolnijo takoj, ko ugotovijo, da bo otrok odsoten dalj časa.

Vse obrazce za izpise otrok iz vrtca starši dobijo na upravi vrtca in na spletni strani.

 

  1. PRIHODI in ODHODI OTROK V VRTEC

Otroke morajo na poti v vrtec in domov spremljati polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to pisno odobrijo straši, posvojitelji-/ce ali skrbniki/-ce otroka.

Starši naj upoštevajo poslovni čas vrtca. Staršem svetujemo, da otroka pripeljejo v vrtec pred zajtrkom (najkasneje do 8.00), da lahko poskrbimo za nemoteno hranjenje otrok.

Pred 8.00 zjutraj in po 14.30 se skupine zaradi organizacije dela združujejo.

Dostopnost