Otroci s posebnimi potrebami

Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Otroci s posebnimi potrebami so:

–          otroci z motnjami v duševnem razvoju,
–          slepi in slabovidni,
–          gluhi in naglušni,
–          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
–          gibalno ovirani otroci

–         dolgotrajno bolni otroci
–         otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo (otroci, ki so integrirani) ali prilagojene programe (razvojni oddelki).
–          otroci z avtističnimi motnjami

OPIS POSTOPKA USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Na svoji poti so starši včasih v stiski, ko opazijo, da se otrok razvija počasneje, drugače govori, hodi, slabše razume, odklanja družbo. Težko je sprejeti, da nekateri otroci potrebujejo več časa za razumevanje, da ne zmorejo toliko kot drugi, da njihov razvoj teče počasneje kot razvoj prvega ali sosedovega otroka. Predšolsko obdobje je čas, ko lahko pomagamo pri ustreznem razumevanju in starše po potrebi napotimo v druge institucije. V nadaljevanju je opisan postopek o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je pravica otrok, ki jo zanje lahko pridobijo starši. Namenjena je otrokom, ki potrebujejo drugačno, prilagojeno vzgojo in jim z odločbo zagotovimo ustrezen program vzgoje in izobraževanja, prilagoditve in ustrezne oblike pomoči.

Starši začnejo postopek usmerjanja tako, da vložijo Zahtevo za usmerjanje OPP, nekateri to naredijo že pred vstopom otroka v vrtec, saj obiskujejo zunanje institucije. V primeru, da otrok že obiskuje vrtec in strokovne delavke opazijo odstopanje od običajnega razvoja, starše s tem seznanijo in jim ponudijo svojo pomoč in pomoč svetovalne službe:

  • pripravim dokumentacijo, ki jo pomagam izpolniti,
  • poskrbim za Poročilo o otroku, ki ga pripravijo strokovne delavke oddelka, ki ga obiskuje otrok,
  • pošljem dokumentacijo na pristojni Zavod za šolstvo.

Zavod za šolstvo (za nas je OE Novo mesto) zaprosi vrtec za Poročilo vrtca o otroku, če še ni bilo poslano skupaj z zahtevkom. Na uvodni razgovor svetovalec Zavoda RS za šolstvo povabi starše, nato zaprosi za strokovno mnenje komisijo za usmerjanje (KZUOPP). Strokovno mnenje komisija izdela na podlagi dokumentacije, pregleda otroka, pogovora s starši. Strokovno mnenje KZUOPP pošlje samo staršem. V njem je zapisana ocena otrokovega razvoja in je priporočljivo, da ga starši pokažejo strokovnim delavkam v vrtcu, ker jim bo v pomoč pri načrtovanju individualnega dela.

Po prejemu strokovnega mnenja lahko starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe. Pristojni Zavod za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja izda odločbo o usmeritvi, v kateri je zapisano, v kakšen program se usmeri otroka, prilagoditve in veljavnost odločbe. Odločbo prejme tudi vrtec.

Starši lahko v roku 15 dni od izdaje na pristojen Zavod za šolstvo vložijo pritožbo, če se z vsebino odločbe ne strinjajo. Lahko pa tudi umaknejo zahtevo med postopkom in ustavijo postopek, če ugotovijo, da otrok ne potrebuje odločbe o usmeritvi.

Vrtec mora v roku 30 dni po prejemu odločbe o usmeritvi pripraviti individualiziran program. Pripravi ga strokovna skupina, ki jo določi ravnateljica. Pri pripravi le-tega sodelujejo tudi starši.

 

Pripravila: Mateja Hlebec, svetovalna delavka

Dostopnost