Organi vrtca

Svet zavoda
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Pristojnosti sveta zavoda:

–    potrjuje in razrešuje ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda;
–    sprejema program razvoja zavoda;
–    potrjuje letni delovni program in spremlja njegovo izvajanje;
–    potrdi in spremlja finančni načrt zavoda in poslovno poročilo;
–    odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s  pravicami,    obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
–    odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
–    opravlja druge naloge v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi in
–    obravnava tekoče aktualne naloge.

SVET ZAVODA ima štiriletni mandat.

Svet zavoda šteje 11 članov: 5 predstavnikov zavoda, 3 predstavnike ustanovitelja in 3 predstavnike staršev.

Predstavniki vrtca:

 • Renata Pavlovič, predsednica zavoda
 • Rok Popović, namestnik predsednice
 • Suzana Šajnič
 • Olga Ivanetič
 • Marko Movern

Predstavniki ustanovitelja:

 • Ana Logar
 • Maja Pegam
 • Maja Štubljar Fendre

Predstavniki staršev:

 • Natalija Gebić
  Katarina Guštin Zaletelj
  Uroš Raztresen

 

Vzgojiteljski zbor

sestavljajo vsi vzgojitelji in vzgojiteljice, pomočniki ter pomočnice vzgojiteljic, svetovalna delavka in ravnateljica. Skliče in vodi ga ravnateljica in glede na vsebino se bo vključevala tudi organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima.

Vzgojiteljski zbor bo obravnaval splošno, aktualno problematiko, obravnaval, sprejemal in spremljal realizacijo LDN, obravnaval analizo letnega delovnega načrta oddelka in povezanost le-tega z letnim delovnim načrtom vrtca in pisnim načrtovanjem v oddelkih.

Sestal se bo predvidoma trikrat v šolskem letu (september, januar, junij).

 

Strokovni timi vzgojiteljev-ic in pomočnikov-ic vzgojiteljev-ic

Obravnavali bodo aktualno problematiko, spremljali realizacijo nalog, izmenjavali izkušnje, se posvetovali in strokovno izpopolnjevali, predstavljali novosti, poročila s seminarjev, posvetov ipd., reševali dileme povezane z zunanjimi sodelavci, sodelovanje s starši. V delo aktivov se po potrebi vključujeta tudi svetovalna delavka in ravnateljica.

Dostopnost