Katalog IJZ

Kazalo:

 1. Osnovni podatki o katalogu.
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga.
 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu.
 4. Stroškovnik in cenik.
 5. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja.

 1.       OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:                         OTROŠKI VRTEC METLIKA

Sedež:                                    Župančičeva cesta 1

Pošta:                                     8330  METLIKA

Telefon:                                 07 369 12 80

E-naslov:                                vrtec.metlika@guest.arnes.si

Spletni naslov:                       https://www.vrtec-metlika.si/

Ravnatelj:                              Branko Ambrožič, dipl. vzg.

Odgovorna uradna oseba:      Branko Ambrožič, dipl. vzg.

Datum prve objave kataloga: december 2008

Datum zadnje spremembe:    junij 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vrtec-metlika.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda Vrtec Metlika na naslovu: Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika

Pravna podlaga:                     Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2.       SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

 • Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja  organa

Otroški vrtec Metlika je samostojni javni vzgojno izobraževalni zavod za izvajanje predšolske vzgoje, katerega ustanoviteljica je Občina Metlika: Njegova temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljševanje kvalitete življenja družine in otrok ter ustvarjanje možnosti oziroma pogojev za otrokov celotni razvoj. Vrtec izvaja veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE.

Organi vrtca:

 • ravnatelj,
 • strokovni organi,
 • svet zavoda in
 • svet staršev.

Strokovni organi:

 • vzgojiteljski zbor in
 • strokovni aktiv vzgojiteljev.

Organigram organa

 VODSTVENI SEKTOR:

 • ravnatelj
 • pomočnik ravnatelja

PEDAGOŠKO STROKOVNI SEKTOR:

 • vzgojitelji
 • vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev
 • spremljevalci gibalno oviranih otrok

STROKOVNO SVETOVALNI SEKTOR:

 • svetovalni delavec
 • organizator zdravstveno-higienskega režima
 • organizator prehrane

ADMINISTRATVNO RAČUNOVODSKI SEKTOR:

 • tajnica
 • računovodja- zunanji izvajalec

TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR:

 • hišnik – voznik
 • glavni kuhar
 • kuhar
 • kuharski pomočnik
 • perica/šivilja
 • čistilke

2.2     Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

 Kontaktna uradna oseba:       ravnatelj Branko Ambrožič, dipl. vzg.

Telefon:                                 07 369 12 83

E-naslov:                               branko.ambrozic@vrtec-metlika.si

vrtec.metlika@guest.arnes.si

2.3.  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega  področja organa(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Povezave do predpisov: Pravno informacijski sistem RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS

Portal GOV.SI: http://www.gov.si/

Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

Državni zbor: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Seznam predpisov s področja vzgoje in izobraževanja:

Skupni zakon: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e25821,

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

Zakoni s področja predšolske vzgoje: Zakon o vrtcih (ZVrt) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447

Podzakonski akti:       izdani na podlagi ZOFVI

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e25821

s področja predšolske vzgoje

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/#e25821

Predpisi lokalne skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2605/odlok-o-ustanovitvi-javnega-vzgojno-izobrazevalnega-zavoda-otroski-vrtec-metlika

Povezava na lokalni register predpisov: https://www.metlika.si/

Predpisi EU:

Povezava na evropski register predpisov: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

2.4     Seznam predlogov predpisov( preko državnega, lokalnega in evropskega registra)

 Seznam predlogov predpisov v državnem registru: https://e-uprava.gov.si/

Seznam predpisov v lokalnem registru: https://www.metlika.si/

Seznam predpisov Evropske unije: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

2.5    Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Kurikulum za vrtce
 • Razvojni načrt vrtca
 • Letni delovni načrt Otroškega vrtca Metlika za posamezno šolsko leto
 • Predlog sistemizacije in organizacije delovnih mest za posamezno šolsko leto
 • Program dela, finančni in kadrovski načrt Otroškega vrtca Metlika
 • Samoevalvacijsko poročilo
 • Letno poročilo

2.6    Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • vodenje in izpeljava postopka vpisa in sprejema otrok v vrtec
 • sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših
 • postopek imenovanja ravnatelja
 • volitve v svet zavoda
 • postopek izvedbe javnih naročil
 • postopki za dostop do informacij javnega značaja

2.7    Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Katalog evidence zaposlenega delavca
 • Katalog evidence o stroških dela
 • Katalog evidence o izrabi delovnega časa
 • Katalog evidence o poškodbah pri delu
 • Katalog evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Katalog evidence o usposabljanju za varno delo ter varstvo pred požarom
 • Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Katalog evidence o kandidatih za zasedbo prostih delovnih mest
 • Katalog evidence o študentih, ki opravljajo delo
 • Katalog evidence vpisanih otrok
 • Katalog evidence vključenih otrok
 • Katalog evidence plačil staršev
 • Katalog evidence upravičencev do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega proračuna
 • Katalog evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
 • Katalog evidence pridobljenih soglasij
 • Katalog evidence otrok in zaposlenih, ki imajo dieto in katalog evidenc nujnih stanj
 • Katalog evidence o članih organov zavoda

 Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05- UPB in spremembe), Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 40 /04), Zakon o evidencah na področju dela in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 40/06), Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15)

2.8    Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 Seznam zbirk:

2.9    Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznama dokumentov

Sklopi informacij sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • publikacija vrtca
 • predstavitev in vizija vrtca
 • vrste programov
 • predstavitev zaposlenih v zavodu
 • pravice staršev in otrok
 • obveznosti staršev
 • povezovanje in sodelovanje s starš

3. DOPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Način dostopa do informacij javnega značaja:

 • Dostop preko spleta na spletnem naslovu: https://www.vrtec-metlika.si/
 • Fizični dostop na lokaciji: Otroški vrtec Metlika, Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika
 • Po telefonu: 07 369 12 80
 • Po e-pošti: metlika@guest.arnes.si
 • Uradne ure: delovni dnevi od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za večji obseg dokumentov vrtec lahko zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16).

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • o prostih mestih za otroke v vrtcu
 • o možnosti vpisa in vključitve otroka v vrtec
 • o ceni vrtca in plačilu
 • o programih vrtca
 • o poslovanju vrtca
 • povpraševanje po zaposlitvi
Dostopnost