Katalog IJZ

Kazalo:

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerim razpolaga
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1.       OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Vrtec Metlika

Župančičeva cesta 1

8330 Metlika

 Odgovorna uradna oseba:  Branko Ambrožič

Datum prve objave kataloga:  december 2008

Datum zadnje spremembe: september 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-metlika.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda Vrtec Metlika na naslovu: Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika

2.       SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

2.1     Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje: predšolska vzgoja

Vrtec Metlika je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)
Organigram organa:

PEDAGOŠKO STROKOVNI DELAVCI
–          Ravnateljica
–          Oddelki I. starostne skupine
–          Oddelki II. starostne skupine
–          Svetovalna delavka
–          Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKI SEKTOR
–          Poslovna sekretarka
–          Računovodstvo

TEHNIČNI DELAVCI
–          Hišnik – voznik
–          Vodja kuhinje
–          Kuharice
–          Čistilke
–          Perica – šivilja

Ustanovitev: Vrtec Metlika je javni vrtec, katerega ustanovitelj je občina Metlika, naslov: Mestni trg 24, 8330 Metlika

2.2     Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: Nadja Kramarič, poslovna sekretarka
Župančičeva cesta 1
8330 Metlika
Telefon: 07/369 1 280
Fax:07/369 1 287
E-naslov: vrtec.metlika@guest.arnes.si

2.3     Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Register predpisov Slovenije
Predpisi z delovnega področja

Zakoni s področja dela vrtca:
Zakon o vrtcih
Kurikulum za vrtce
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Zakon o nalezljivih boleznih

Predpisi lokalnih skupnosti:
Občina Metlika

2.4     Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Register predpisov Slovenije (predlogi)

2.5     Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: Letni delovni načrt vrtca

2.6     Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših

2.7     Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003 in 25/2008):
– evidenca vpisanih  in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov

 2.8     Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: Priloga k publikaciji Vrtca Metlika

2.9     Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3.       Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
– Dostop prek spleta
– Fizični dostop: na lokaciji vrtca:
– Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika
– Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7h do 15h

 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:
– o vpisu otrok
– ekonomski ceni programa v vrtcu

Ravnatelj Branko Ambrožič

Dostopnost