Zgodovina vrtca

50 LET ORGANIZIRANE PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI METLIKA

V preteklih 50 letih se je v Otroškem vrtcu Metlika veliko dogajalo. Prvi začetki organiziranega varstva v občini Metlika segajo v leto 1960, ko se je zaradi širitve tekstilne industrije in vedno večjega zaposlovanja staršev v Metliki, pokazala potreba po organiziranem varstvu otrok.

Prvi prostori za varstvo otrok so bili leta 1962 v metliškem gradu, kjer pa so bili pogoji za bivanje in delo zelo slabi. Prostori so bili mrzli in vlažni. Vrtec je takrat deloval pod šolsko upravo, ravnatelj pa je bil g. Ivan Žele.

Spomladi leta 1969 so se začele priprave na gradnjo novega vrtca na Župančičevi cesti. Novembra 1969 so bili zgrajeni prvi prostori – štiri igralnice, razdelilna kuhinja, kurilnica, garderoba in sanitarije.

Vrtec je od leta 1978 deloval kot samostojni zavod. Od takrat pa do danes se je širil in obnavljal, saj je število vpisanih otrok iz leta v leto naraščalo.

Septembra 2011 je vrtec odprl svoja vrata v prenovljeni podobi. V šolskem letu 2010/2011 je namreč potekala dograditev in rekonstrukcija vrtca.

Danes vrtec obsega 17 igralnic, novo telovadnico in kuhinjo ter obnovljene spremljajoče prostore. Obnovljena so tudi zunanja otroška igrišča.

Vrtec je temeljni nosilec načrtovanja, izvajanja in spremljanja vzgojno izobraževalnega dela na področju predšolske vzgoje v Občini Metlika. Naša želja je, da smo prepoznavni v okolju po strokovnem delu in kakovostno izvedenimi programi.

Želimo si, da bi otroci v naš vrtec prihajali vedoželjni in nasmejani. Staršem želimo, da bi imeli veliko časa za spoznavanje in razumevanje svojih otrok v njihovi enkratnosti ter da bi bili sposobni ustvariti z otrokom komunikacijo, ki bi vzpodbujala občutke varnosti in zaupanja.
Zaposleni nenehno iščemo novosti, rešujemo probleme z iznajdljivostjo in izvirnostjo. Veliko dela opravimo prostovoljno zato, ker preprosto želimo, da otroci prihajajo v vrtec z veseljem in ker želimo staršem pomagati pri iskanju novih ravnovesij.

S prenovo je naš vrtec postal udoben in prijeten, tako za otroke kot za zaposlene. V prihodnosti se bomo trudili ohranjati že doseženo kakovost. Težili bomo k dvigu procesne kakovosti do ravni odličnosti. Pripravljali bomo različne dejavnosti in popestrili vsakodnevne aktivnosti. Spodbujali bomo starše k sooblikovanju programa in kritičnemu prijateljstvu.

Iskrena hvala vsem zaposlenim nekdaj in danes. Samo s skupnim sodelovanjem smo dosegli kontinuiran razvoj vrtca, ki temelji in ima izhodišča v preteklosti ter teži k iskanju novih ustvarjalnih možnosti v prihodnosti.

Dostopnost