Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem zavodu oziroma šoli oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj vsako leto v mesecu septembru pred sprejetjem LDN vrtca.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenja o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet vrtca;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

 

Dostopnost